platné od 1.7.2018

Doporučujeme uzavřít pojistku HOTEL STORNO u ERV – blíže na naší web. Stránce.

I.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než:

do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze nebo v písemné objednávce , činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny pobytu.

od 14 do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny pobytu.

od 13 dnů před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.

Nástup na pobyt je od 14 do 19 hodin. Pokud není dohodnuto jinak.

U letních a zimních , není možné storno rezervovaného termínu. V případě zrušení pobytu je učtovaná celá častka. Platí pro termíny: od 28.12. do 17.3. a od 15.6. do 15.9.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě krajní nutnosti na zrušení nebo změnu termínu.

II.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele. Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit pobyt ze závažných technických důvodů. Veškeré uhrazené zálohy a platby budou navráceny objednavateli.

III.

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.

IV.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovaný je povinen zaplatit celý objednaný pobyt.

V.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

  1. Uhrazením zálohy, poskytnutí čísla již zaplacených poukazů,   respektive celé platby se klient zavazuje akceptovat ceník a storno podmínky.

VII. Pokud se chcete vyhnout potížím při onemocnění člena rodiny atd. Uzavřete pojistku HOTEL STORNO u ERV.